חובת מדריך בחדר כושר בבית משותף

ההתמקדות בנושא חובת מדריך בחדר כושר בבניין משותף מעלה בעצם את השאלה הנלווית האם הוצאות הכרוכות בהפעלת חדר כושר הינן הוצאות הקשורות לניהול הבית המשותף ?

סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע כי "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין...".

 

כאמור לעיל, בחודש יוני 2013 התקבלה החלטה ע"י שרת התרבות והספורט (שאושרה ע"י ועדת החינוך של הכנסת) לפטור מנוכחות מדריך בבניין מגורים, שם נקבע כי: "מכון כושר המצוי בבניין מגורים יהיה פטור מנוכחות מדריך אם הוא המשמש את המתגוררים בבניין באופן בלעדי ואינו פתוח לציבור הרחב".

הואיל והחוק במתכונתו הנוכחית קובע כי אין חובה שמכון כושר מופעל, שיהיה נוכח במקום מדריך הרי ניתן לטעון כי אין המדובר בשירותים המחויבים על פי דין ולפיכך, לא ניתן יהיה לחייב את בעלי הדירות בהוצאות הקשורות לניהול חדר הכושר, לרבות הוצאות הקשורות בהעסקת מדריך.

 

כמו כן, ישנה פסיקה עדכנית בנושא מטעם המפקחת על הבתים המשותפים בפתח תקווה, תיק 10/12 (מפקחת על רישום המקרקעין - פתח תקווה) נציגות הבית המשותף מרח' שרגא רפאלי 10-22 נגד לילי רוזנבלום, עו"ד, שם נפסק כי הוצאה בגין תשלום שכר למאמן חדר כושר, הכרוכה בהפעלת חדר כושר אינה הוצאה הקשורה לניהול הבית המשותף.

לאור האמור לעיל, הואיל ומדובר בסוגיה זהה הרי שמעת שתוקן החוק באשר לפטור מחובת מדריך חדר כושר בבניין מגורים, הרי שאין חובה להפעיל מכון כושר עם מדריך והעסקתו היא אינה חלק בלתי נפרד מהפעלת המכון וכפועל יוצא מכך, תשלום למדריך אינו מחויב לצורך החזקתו התקינה של מכון הכושר בבניין.