חוק חופש המידע, התשנ"ח -1998

בקשה לקבלת מידע המצוי במשרדי האגודה לתרבות הדיור, יש להגיש על גבי הטופס המתאים. נא פרט/י וציינ/י במדויק את פרטי המידע שאותו הנך מבקש/ת על מנת שנוכל לאתר את המידע ולטפל בבקשתך.

עליכם למלא את הטופס "בקשה לקבלת מידע", בלינק הרצ"ב:

http://forms.gov.il/globalData/GetSequence/gethtmlform.aspx?formType=hof...

על פי תקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט - 1999, יש לשלם "אגרת בקשה" לקבלת המידע בסך של 100 ₪ (מידע שאדם מבקש אודות עצמו וזכויותיו פטור מ"אגרת הבקשה").

תשלום האגרה הנו תנאי לטיפול הבקשה ולא יוחזר גם באם הבקשה תידחה.

תשומת לבך, לסעיף ההתחייבות מצדכם לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקת המידע המבוקש עד לסכום שלא יעלה על 270 ₪. אם עלות הטיפול בבקשה גבוהה יותר, תידרש הסכמתכם בנפרד להמשך הטיפול.

את תשלום אגרת הבקשה ניתן לשלם: באמצעות האינטרנט בשרת התשלומים הממשלתי שכתובתו:   https://www.gov.il/he/service/better_housing_association_membership_payment . ניתן גם לשלם באמצעות המחאה לפקודת "האגודה לתרבות הדיור".

את הבקשה, בצירוף האסמכתא (העתק צילום) שאגרת הבקשה שולמה, יש לשלוח בדואר אל הממונה על יישום חוק חופש המידע באגודה לתרבות הדיור, לכתובת: שד' העצמאות 40, יהוד.

עם קבלת הבקשה הנ"ל, הממונה על יישום חוק חופש המידע באגודה יפעל על פי חוק חופש המידע התשנ"ח - 1998 ובמועדים שנקבעו בחוק.

אם ברצונכם לדעת את פרטי חוק חופש המידע, תקנות החוק, בכל הנוגע לחוק חופש המידע וכן באם המידע פורסם ע"י האגודה, תוכלו לראות באתר האינטרנט של היחידה הממשלתית של חופש המידע.

 

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il

שירות הדברה לרכוש משוף ולדירות פרטיות *8484
ביטוח לבניין