שאלות ותשובות

שו"ת אחרונות שעלו באתר, לפי תחומים:

שאלות בנוגע לסרבני תשלום

אגרת תביעה למפקח על רישום המקרקעין

ש
מהו גובה האגרה שיש לשלם בהגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין ?
ת
בתביעה לסכום קצוב (2.5%) מסכום התביעה, מינימום 758 ש"ח. בתביעה כספית בצירוף צו עשה, תשלום האגרה לפי התביעה הכספית, מינימום 758 ש"ח. במקרה ומדובר בהגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף ובאין הוראה מיוחדת לגביו בתוספת: לפי תקנה 8(ב) לתקנות בתי משפט (אגרות), סך של 657 ש"ח. לפרטים נוספים באפשרותכם לפנות לאתר שירות התשלומים הממשלתי.

כיצד מתמודדים עם סרבני תשלום בבית המשותף ?

ש
האם החובה שלם מיסי ועד בית היא חובה על פי חוק ?
ת
סעיף 58 בחוק המקרקעין מחייב מפורשות את כל בעלי הדירות לשאת בהוצאות הדרושות לאחזקת הרכוש המשותף. במידה ובעלי הדירות לא משלמים את חובם לוועד הבית, ניתן יהיה להסתייע בשירותי סניף האגודה המקומי בעיר מגוריכם אשר ישלח מכתב התראה לסרבני התשלום. במידה ויעמדו בסירובם, רשאית נציגות הבית לתבוע את חוב הסרבנים אצל המפקח/ת על רישום המקרקעין, שהינו הסמכות השיפוטית הדנה בסכסוכי שכנים בבתים משותפים. ככל ועדיין הנכם מתמודדים אל מול בעלי דירות סרבני תשלום, במסגרת השרות שמעניקה האגודה לתרבות הדיור, באפשרותכם להסתייע בשירות ייצוג משפטי וכל זאת בתעריף מוזל.

שאלות בנושא שיפוצים בבית המשותף

שיפוצים בבית המשותף

ש
האם חובה על הנציגות לפעול להשגת שיפוץ בעלות נמוכה ביותר ?
ת
בפס"ד מס' תיק 9/10 (המפקח על רישום המקרקעין – נתניה) נציגות הבית המשותף רח' רנק 1, הרצליה נ' אניה בר נר ואח', אשר עוסק בבעל דירה שסרב לשלם הוצאות שהיו כרוכות בשיפוץ מקלט בטענה שהנציגות יכלה להשיג את עבודות השיפוץ בעלות נמוכה יותר ובו נפסק כי ניתן לחייב בהשתתפות את כל בעלי הדירות, בעלויות השיפוץ, גם אם ניתן להשיג את פעולות השיפוץ ו/או אחזקה בעלות נמוכה יותר. אומנם על נציגות לקבל 2-3 הצעות מחיר, אך השיקולים העומדים לפניה הינם מעבר לעלויות, הם נוגעים הן לתנאי תשלום, לזהות מבצע עבודות השיפוצים, המלצות והיקף העבודה המבוצעת.

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

התקנת סיבים אופטיים בבית משותף

ש
מהו הרוב הנדרש התקנת סיבים אופטיים ?
ת
לצורך התקנת סיבים אופטיים נדרשת הסכמה של האסיפה הכללית ברוב של 66% מכלל דיירים הבניין. נציגות ועד הבית בהסכם עם נותני השירות צריכה לוודא כי הסעיפים הבאים מופיעים בהתקשרות עם נותני השירות: "אני הח"מ מורשה חתימה מטעמה של נציגות הבית המשותף מאשר בזה להניח את הרשת הסיבים בשטחי בית המגורים" "הנני מאשר כי ברשותי הסמכות והאישורים הדרושים להתקנת הרשת בבית המגורים" כמובן כי לצורך התקנת הסיבים האופטיים בדירות הפרטיות נדרשת הסכמה של כל בעל דירה בנפרד.

מצלמות אבטחה

ש
מי זכאי לצפות ? ומהו הרוב הדרוש להתקנת מצלמות ?
ת
מי שזכאי לצפות זה ועד הבית או ממלא מקומו במידה ונגרם נזק לדייר מסוים זכאי הוא לפנות לוועד ולבדוק את הרצועה הספציפית ע"מ לתת מידע לניזוק . הדייר המבקש לצפות במצלמות אבטחה רשאי לעשות זאת אך ורק בנוכחות ועד הבית בכל מקרה במידה שגורם חיצוני פונה כמו משטרת ישראל , שב"כ לא ניתן לצפות רק עם צו בית המשפט!!! כמובן שצריך הסכמה של 75% להקמת מצלמות ושילוט המתריע כי קיימות מצלמות במעגל סגור.

תשלום שוכר לועד הבית

ש
מה השוכר משלם עבור מיסי הועד?
ת
השוכר משלם תשלום מיסי ועד בית בגין הוצאות שוטפות בלבד, כל הוצאה שקשורה להשבחת הנכס בעל הדירה נושא בעלות .