הגשת תביעה בפני המפקח

ברצוננו לתת מעט הדגשים וטיפים באשר לסמכיויות המפקחים על רישום המקרקעין, בכל הנוגע לסמכויות השיפוטיות המוקנות להם במסגרת הליכים משפטיים.

ע"פ חוק המקרקעין, שר המשפטים ימנה אנשים הכשירים להיות שופטי בימ"ש שלום למפקחים על רישום המקרקעין ומעמדם זהה לשופט בית משפט שלום.
הוראות הדין החלות על סכסוכים כנ"ל כלולות בחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 ותקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב - 2011 .כפי שתוקנו מעת לעת.
ככלל, המפקח דן בסכסוכים הקשורים לבתים הרשומים בפנקס הבתים המשותפים וכן בסכסוכים הקשורים לבתים שאינם רשומים בפנקס הבתים המשותפים.
בית משותף, לעניין זה, הינו מבנה שיש בו שתי דירות או יותר.

תקנות סדרי הדין האזרחי, התשפ"א- 2020, חלות בשינויים המחויבים על סדרי הדין בסכסוכים הנשמעים בפני המפקח.

 

החוק נותן למפקח על רישום המקרקעין שתי סמכויות: סמכות שיפוטית וסמכות מנהלית.
 

באשר לסמכות השיפוטית:

המפקח דן אך ורק בסכסוכים הבאים:

  1. השתתפות בעלי דירות בהוצאות הדרושות לאחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, ניהולו והבטחת השירותים לפי דין או נוהג.
  2. סכסוכים בין בעלי דירות לפי תקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין.
  3. סכסוכים בין בעלי דירות לפי התקנון המוסכם של הבית המשותף נשוא הסכסוך.
  4. סכסוכים בין בעלי דירות בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת, או לגבי הרכוש המשותף (תביעה זו אפשר להגיש גם לבית משפט השלום).
  5. סכסוכים בין בעלי דירות בקשר להרחבת דירה.
  6. סכסוכים בין בעלי דירות בקשר למתקנים משותפים אחרים לרבות מעלית, כבלים, פאנלים סולריים, עמדות טעינה חשמליות וצלחות לווין (בהתאם לאמור בסעיף 6 לחוק הבזק)
  7. סכסוכים בנוגע להתאמות הרכוש המשותף לשימושם של אנשים עם מוגבלויות.
  8. סכסוכים בנוגע לחיזוק הבית המשותף בפני רעידות אדמה עפ"י תמ"א 38.

המפקח רשאי לדון בסכסוכים אך ורק על סמך תביעה שהוגשה אליו כדין ולאחר תשלום האגרה שנקבעה בתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007, ואין הוא רשאי לתת ייעוץ משפטי או לשמוע טענות שלא במסגרת דיון המתנהל לפניו כדין.

לסיוע וילווי במקרה של הגשת תביעה למפקח חברי האגודה לתרבות הדיור באמצעות נציגות הבית,  זכאים לקבלת ליווי ייצוג משפטי בתעריף מוזל.

לפרטים נוספים באפשרותכם לפנות לסניף האגודה המקומי בעיר מגוריכם ו/או מוקד שירות הלקוחות בטלפון 8484* (מכל טלפון).