התקשרות עם חברת ניהול ואחזקה

אם חשבתם לחתום? חשוב שתדעו!

 

 • בטרם החתימה על החוזה עם חברת אחזקה, לניהול ואחזקה של הרכוש המשותף, יש להתייעץ עם היועמ"ש של האגודה לתרבות הדיור.
   
 • לצורך התקשרות עם חב' האחזקה, נדרשת הסכמתם של רוב בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם.
   
 • מומלץ, שלא לחתום על הסכם לתקופת התקשרות העולה על שנה אחת בכל פעם.
   
 • יש לצמצם ככל האפשר את מספר השיקים המתועדים שימסרו לחב' האחזקה עבור הפעילות שלה.
   
 • את השיקים המיועדים לחבר האחזקה, יש לרשום "למוטב בלבד" ולמחוק את הוראת התשלום "לפקודת".
   
 • מומלץ לקבל בעת החתימה על ההסכם עם חב' האחזקה, ערבות אישית של אחד ממנהליה, אשר תעשה על גבי ההסכם עצמו.
   
 • יש להגדיר בהסכם ההתקשרות במפורש את מכלול השירותים שחבר האחזקה מתחייבת לתת לכם ומועדי ביצועם.
   
 • יש לזכור, כי נציגות הבית הינה הגוף המפקח והמעסיק של חב' האחזקה.