דגשים בהסכם ההתקשרות עם קבלן שיפוצים

בשעה טובה, החלטתם, בעלי הנכסים בבניין, לשפץ את מראהו של הבניין (לבצע חיפוי חדש לקירות החיצוניים, לשפץ את מראהו של הלובי, תיבות הדואר, חדר המדרגות ושלל עבודות נוספות אחרות), ולצורך כך החלטתם לשכור את שירותיו של קבלן שיפוצים.

 

אין ספק כי מדובר בהחלטה לא פשוטה אשר הינה בעלת השלכות כלכליות משמעותיות ביותר עבורכם, ואשר עלותה מוערכת במאות אלפי שקלים.

 

לאור חשיבות הדבר, נבקש להאיר את עיניכם למספר מצומצם של סוגיות אשר יש ליתן עליהם את הדעת שעה שאתם מחליטים להתקשר בהסכם התקשרות עם קבלן שיפוצים, אשר יבצע את העבודות הדרושות לכם על הצד הטוב ביותר.

 

ראשית לכל, מומלץ לבצע את כל הבדיקות הנחוצות על מנת לוודא כי הקבלן שאיתו אתם מעוניינים להיקשר בהסכם הינו בעל הידע, המומחיות, האיתנות הפיננסית והניסיון לבצע את עבודות השיפוצים שאתם בוחרים לבצע.

 

כמו כן, רצוי מאד כי תבדקו, במו עיניכם, מספר עבודות שיפוצים של בניינים אחרים שהקבלן כבר ביצע בעבר, תוך בדיקה עם אותם דיירים האם מדובר בקבלן מקצועי ויסודי אשר ביצע את עבודתו כראוי ועמד בהוראות ההסכם שנחתם עימו.

 

שנית, יש ליתן את הדעת אף לעניינים שלהלן:

 

מועדים לביצוע וסיום העבודות - חשוב מאד, כי במסגרת הסכם ההתקשרות עם הקבלן יוגדר מועד תחילת ביצוע העבודות ומועד סיום העבודות. מומלץ לכלול בהסכם סעיף אשר במסגרתו יצויין כי איחור במועד תחילת ביצוע העבודות ו/או איחור במועד סיום ביצוע העבודות יגרור אחריו אף קנס כספי בגין כל יום של איחור.

 

מינוי מפקח מטעמכם - סעיף חשוב נוסף שיש לכלול בהסכם ההתקשרות הינו אפשרות למינוי מפקח מקצועי מטעמכם, אשר יפקח על עבודתו של הקבלן ויוודא כי הקבלן אכן פועל בהתאם להסכם ולתוכניות שנחתמו עימו, עומד בזמנים, מבצע את עבודתו במקצועיות רבה ובהתאם לנהלים הקיימים.

 

עריכת ביטוחים – עליכם לדאוג לכך כי בטרם ביצוע עבודות השיפוץ, יהיו ברשותכם (וכן ברשות הקבלן) כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם ביצוע עבודות השיפוצים. מומלץ מאד להתייעץ בנושא זה עם סוכן ביטוח על מנת שיהיה ניתן לעצב עבורכם את פוליסות הביטוח שיתאימו לכם בצורה הטובה ביותר ויגנו עליכם מפני נזקים שעלולים להתרחש במהלך ביצוע עבודות השיפוצים.

 

מועדי תשלומים – מומלץ כי ביצוע התשלומים שייעשה על ידיכם יהיה אך ורק בהתאם לקצב התקדמות עבודות השיפוץ על ידי קבלן השיפוצים, קרי: רק לאחר שקבלן השיפוצים ישלים ביצוע עבודות מסויימת (אשר יוגדרו מראש, כמובן, בהסכם), ישולמו לו כספים בהתאם לשווי העבודות שבוצעו על ידו בפועל, ולא יותר מכך.

 

ערבות אישית – מומלץ לדרוש מקבלן השיפוצים ערבות אישית של בעל החברה למילוי התחייבויותיה של החברה כלפיכם, כך שבמידה והחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה על פי ההסכם, אזי ניתן יהיה לחייב את בעל החברה, באופן אישי, למילוי התחייבויותיה של החברה. 

 

ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע התחייבויות הקבלן – יש להבטיח, כי במסגרת הסכם ההתקשרות, ובטרם תחילת עבודות השיפוצים על ידי הקבלן, תימסר לידיכם ערבות ביצוע (אשר תהיה ערבות בנקאית אוטונומית). מטרתה של ערבות ביצוע זו הינה להבטיח כי עבודות השיפוץ (אשר נקבעו בהסכם ביניכם) אכן יבוצעו על ידי הקבלן בהתאם להסכמות שהושגו ביניכם.

 

ערבות בדק (אשר אף היא צריכה להיות ערבות בנקאית אוטונומית) – הינה ערבות אשר תימסר לכם על ידי הקבלן מיד לאחר סיום מלוא עבודות השיפוצים אשר נקבעו ביניכם לבין הקבלן (ערבות זו תבוא במקום ערבות הביצוע, וזאת, כאמור, רק לאחר סיום עבודות השיפוצים בבניין). מטרתה של ערבות זו הינה להבטיח לכם כי הקבלן אכן יתקן את ליקויי הבנייה שיתגלו בבניין לאחר סיום עבודות השיפוצים בבניין.

 

כאמור לעיל, במאמר קצר זה בוצע ניסיון להסב את תשומת ליבכם למספר מצומצם של נקודות שיש לשים אליהם לב ולכלול אף אותם במסגרת הסכם ההתקשרות ביניכם לבין הקבלן שייבחר על ידיכם. מומלץ מאד כי בטרם התקשרות בהסכם עם קבלן שיפוצים, יעמוד לצידכם עורך דין שילווה אתכם בכל השלבים וינסח עבורכם את ההסכם המיטיב ביותר עבורכם, תוך התייחסות מפורטת ויסודית לכלל הנושאים החשובים והרלוונטיים בעניין זה.

 

האגודה לתרבות הדיור מציעה ללקוחות האגודה חבילת שירותים מקצועיים באמצעות מהנדס/הנדסאי מוסמך אשר ילווה אתכם בכל הליך השיפוץ מתחילתו ועד סופו. חבילת השירותים כוללת: שירותי תכנון, הכנת כתב כמויות ומפרט טכני, פיקוח הנדסי (פיקוח על) - עד קבלת תעודת גמר, ליווי במסגרת התקשרות עם הקבלן הזוכה וכיוצ"ב.

 

אין באמור במאמר זה משום חוות דעת משפטית או המלצה ואין בה כדי למצות את מלוא העניין. מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני, ויש להתייעץ עם עו"ד לצורך כך, על מנת שכל מקרה ייבחן לגופו של עניין.

 

מאת: עו"ד שגיא קרני