מכרז פומבי מס' 2021/2 לפיתוח תוכנה ואפליקציה לניהול ועד הבית

25.02.21

מכרז פומבי מס' 2021/2 לפיתוח תוכנה ואפליקציה לניהול ועד הבית 

האגודה לתרבות הדיור )ע"ר( )להלן: "האגודה"(, מזמינה בזאת חברות להגיש הצעות לפיתוח תוכנה ואפליקציה לניהול ועד הבית עבור לקוחות האגודה, והכל כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו. מסמכי המכרז יהיו זמינים להורדה מאתר האגודה בכתובת il.gov.hadiur-tarbut.www החל מיום שישי ה-2021.2.26 . 1 .לקבלת הבהרות ובכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות לאגודה במייל .13:00 :בשעה 18.3.2021-ה' ה מיום יאוחר לא עד michrazim@tarbut-hadiur.gov.il 2 .את ההצעות יש להגיש ידנית בלבד, לתיבת המכרזים של האגודה, במשרדי האגודה הנמצאים בדרך העצמאות 40 ,יהוד-מונסון, בניין "טופ-רסקו", קומה 5 וזאת עד ליום ה' ה-2021.4.8 בשעה: 00:12 .הצעה שלא תהיה בתיבת המכרזים במועד ובשעה האמורה לא תידון. הבאתן של הצעות לתיבת המכרזים תהא באחריות המציעים בלבד. 3 .האגודה תהא רשאית לערוך שינויים במועדים שנקבעו במכרז זה, כל עוד לא חלף המועד להגשת ההצעות. הודעה בעניין זה תימסר לכל המשתתפים במכרז, בהתאם לפרטים שמסרו. 4 .למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ההוראות המחייבות לעניין המכרז הן ההוראות הקבועות במסמכי המכרז והן גוברות על המידע אשר הובא בהודעה זו.

למכרז לחץ