מכרזים

מכרז 02/2019 - למתן כיסוי ביטוחי ושירותי ביטוח שוטפים לנציגות הבית המשותף, חברי נציגות הבית המשותף ולבעלי הדירות בבית המשותף, החברים באגודה לתרבות הדיור.

מסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון ולאיסוף במשרדי האגודה המצויים ברחוב העצמאות 40 יהוד, קומה 5 החל מיום א', 10.02.2019  ועד יום א', 03.03.2019 בין השעות 10:00-15:00. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של האגודה בלחיצה על לינק.

מסמכי המכרז.

 

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993, מודיעה בזאת האגודה לתרבות הדיור כי בכוונתה להתקשר עם חברת בן נון יועצים כספק יחיד בשל התמחות ייחודית בביטוח ועדי בתים, לקוחות האגודה, גם בפן הביטוח עסקי, חבויות וגם בביטוחי פרט (דירות), בשל הכרת השוק הייחודי של נציגויות וועדי בתים, היכרות מקדימה עם התנהלות חברות הביטוח ובקיאות בסיכונים הנובעים מעריכת ביטוחים לוועדי בתים. על פי חוות דעת הגורם המקצועי באגודה לתרבות הדיור, חברת בן נון יועצים היא החברה היחידה המסוגלת לספק שירות זה והיא בגדר "ספק יחיד".

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגודה לתרבות הדיור בנושא זה וזאת לא יאוחר מיום 03.03.19 בשעה 12:00. פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, באמצעות דוא"ל lironb@tarbut-hadiur.gov.il יש לוודא קבלת המייל בטלפון 03-5631851 (עו"ד לירון בן אליהו) או 8484* (מכל טלפון).

לכל פנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת ומספרי טלפון קווי ונייד) וכן את פרטיו של הספק ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפנייה.