מענקים לוועדי בתים לשיפוץ מבנים

13.12.18

קול קורא  לוועדי בתים לקבלת מענקים לשיפוץ מבנים

משרד הבינוי והשיכון באמצעות האגודה לתרבות הדיור, מעוניין לחדש את הסיוע במתן מענקים לביצוע שיפוצים בבניינים (להלן: "הסיוע"/"המענק").

 

תנאי הסף לקבלת זכאות לקבלת מענק:

  1. הסיוע יינתן רק בגין בניינים שבנייתם הסתיימה לפני 10 שנים או יותר.

  2. הסיוע יינתן רק בגין בניינים שלא קיבלו סיוע מהמשרד במהלך 10 השנים האחרונות.

  3. הסיוע יינתן רק בגין בניינים בהם לא קיים רוב של דירות בדיור הציבורי.

  4. הסיוע יינתן רק בגין בניינים שהשיפוץ במסגרתו מבוקש המענק, טרם החל.

 

יובהר, כי מרכיב הסיוע של המשרד במענקים אלו, הינו חלקי בלבד ועיקר עלויות השיפוצים ישולמו ע"י בעלי הדירות.

 

סוגי מענקי השיפוץ הם:

שיפוץ חלקי עם מענק רגיל– שיפוצים בחדר המדרגות, קומת העמודים, שיקום שבילים, ריצוף, גידור, גינון, תאורה, איטום גגות לא כולל שיפוץ מעטפת הבניין.

תנאי לקבלת הסיוע הינו כי הבניין נמצא באזור סטטיסטי המדורג באשכולות 1-7 לפי מדד סוציו כלכלי. רשימת הישובים הנכללים באזור סטטיסטי 1-7 נמצאת  בסניפי האגודה ובאתר האינטרנט של האגודה. גובה המענק שיינתן לא יעלה על סך של 2,500 ₪ ליחידת דיור ובתנאי שהמענק הכולל למבנה לא יעלה על 50% מעלות השיפוץ הכוללת.

שיפוץ חלקי עם מענק מוגדל – שיפוצים בחדר מדרגות, קומת עמודים, שיקום שבילים, ריצוף, גידור, גינון, תאורה, איטום גגות, לא כולל שיפוץ מעטפת הבניין.

תנאי לקבלת הסיוע הינו כי הבניין נמצא באזור סטטיסטי המדורג באשכולות 1-5 לפי מדד סוציו-כלכלי. רשימת הישובים הנכללים באזור סטטיסטי 1-5 נמצאת בסניפי האגודה ובאתר האינטרנט של האגודה . גובה המענק שיינתן לא יעלה על סך של  4,000 ₪ ליחידת דיור ובתנאי שהמענק הכולל למבנה לא יעלה על 80% מעלות השיפוץ הכוללת.

שיפוץ עומק– שיפוץ המתייחס לכל הרכוש המשותף ובכלל זה לפחות ל-3 מהפריטים הבאים: שיפוץ המעטפת הבניין כולל כל הקירות החיצוניים (מעטפת בניין), תשתית לובי, חדרי מדרגות, צבע, סיוד ואיטום גג (שיפוץ גג הבניין לרבות איטום ועבודות שיפוץ נוספות שאושרו כחיוניות לשיפוץ עומק ע"י נציג מטעם האגודה לתרבות הדיור)

תנאי לקבלת הסיוע הינו כי הבניין נמצא באזור סטטיסטי המדורג באשכולות 1-7 לפי מדד סוציו כלכלי. רשימת הישובים הנכללים באזור סטטיסטי 1-7 נמצאת בסניפי האגודה ובאתר האינטרנט של האגודה גובה המענק שיינתן לא יעלה על סך של – 15,000 ₪ ליחידת דיור ובתנאי שהמענק הכולל למבנה לא יעלה על 50% מעלות השיפוץ הכוללת.

 

ועד בית רשאי לקבל סיוע רק בגין אחד מסוגי השיפוץ.

עלות השיפוץ הינה על פי בדיקה וקביעה של נציג מטעם האגודה לתרבות הדיור. גובה המענק הסופי ייקבע על פי כתבי הכמויות המאושרים ע"י את"ד.

התקציב לתוכנית מוגבל ולכן עם תום ההרשמה יבצע משרד הבינוי והשיכון מיון של כל ההצעות תוך מתן עדיפות למאפיינים סוציו כלכליים ואחרים.

תנאים לקבלת המענק:

ועד בית שיקבל אישור זכאות לסיוע לשיפוץ יידרש להציג התארגנות כספית והסכם חתום עם קבלן רשום בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 ובהתאם לכל דין, ההסכם יכלול בין היתר, אבני דרך לתשלום וכתבי כמויות. התחלת עבודות השיפוץ תתבצענה בתוך חודשיים ממועד קבלת אישור הזכאות.

לא עמד ועד הבניין במועד שנקבעו להתארגנות, תישלל ממנו הזכאות לקבלת סיוע במימון עלויות השיפוץ והמשרד יהא רשאי להעבירה, על פי שיקול דעתו לבאים בתור מבין הזכאים לסיוע.

יובהר, כי העברת המענק תעשה לקבלן המבצע ורק לאחר שוועד הבית הציג את כל החשבוניות המעידות על תשלום חלקו של ועד הבניין. עוד יובהר, כי את"ד תתנה את תשלום 10% האחרונים מהמענק, בכפוף לכך שעבודות השיפוץ יסתיימו בתוך תקופה שלא תעלה על 12 חודשים ממועד ההודעה על הזכייה. במקרים חריגים, ועדת החריגים במשרד תהיה מוסמכת לאשר הארכת המועד לסיום העבודות.

כל ההצעות לקבלת המענקים יוגשו לאגודה לתרבות הדיור, על גבי טופס "בקשה לקבלת מענק" המצ"ב. 

ההצעות תוגשנה בצירוף המסמכים הנדרשים הבאים:

  1. נוסח מודעת הקול הקורא חתומה ע"י נציגות ועד הבית.

  2. אישור משרד מהנדס העיר/הרשות המקומית ו/או מסמך רשמי אחר המאשר את שנת גמר הבניה.

  3. פרוטוקול אסיפת דיירים וקבלת החלטה בדבר יציאה לשיפוץ הבניין.

  4. אומדן/כתב כמויות/הצעת מחיר (ככל וישנם).

ההצעה תוגש לכתובת המיילMichrazim@tarbut-hadiur.gov.il .

המועד האחרון להגשת ההצעות לקול הקורא הינו עד לתאריך 31.05.2019 ועד השעה 14:00.

הצעות אשר לא יוגשו עד המועד האמור לא ידונו.

הבהרה – לאור התנאים החדשים בקול הקורא החדש, רשאי ועד בית שהגיש הצעתו במסגרת קול קורא שפורסם בדצמבר 2018 (להלן: "הקול קורא ישן") וקיבל אישור זכאות לסיוע לשיפוץ, להגיש הצעה חדשה לקול הקורא החדש. יובהר, כי הגשת הצעה חדשה מבטלת את אישור הזכאות אשר ניתנה לו בהתאם לזכייתו בקול הקורא הישן.

 

הכתובות והטלפונים של סניפי ומחוזות האגודה מופיעים באתר האינטרנט של האגודה שכתובתו: www.tarbut-hadiur.gov.il כמו כן ניתן לקבל אינפורמציה גם באמצעות מוקד שירות הלקוחות של האגודה בטלפון 8484* (מכל טלפון).

יובהר, כי המשרד רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לקבל אף הצעה או לבטל את הקול קורא, בכל שלב, או לשנות את כללי קול קורא זה, והכל מבלי שתהא למציע כל טענה או תביעה בקשר לכך. למען הסר ספק במקרה כאמור, לא יהיה המציע זכאי לכל פיצוי, תשלום או זכות.

 

                                                                                                                                                                                                     בברכה, ראובן צדוק - מנכ"ל האגודה לתרבות הדיור