מענקים לוועדי בתים לשיפוץ מבנים

13.12.18

משרד הבינוי והשיכון באמצעות האגודה לתרבות הדיור, מחדש את הסיוע במתן מענקים לביצוע שיפוצים בבניינים. הסיוע יינתן רק בגין בניינים שבנייתם הסתיימה לפני 10 שנים או יותר ואינם כלולים באזורי שיקום שכונות.

מרכיב הסיוע של המשרד במענקים אלו, הינו חלקי בלבד ועיקר עלויות השיפוצים ישולמו ע"י בעלי הדירות.

סוגי מענקי השיפוץ הם:

שיפוץ חלקי עם מענק רגיל– שיפוצים בחדר המדרגות, קומת העמודים, שיקום שבילים, ריצוף, גידור, גינון, תאורה, איטום גגות לא כולל שיפוץ מעטפת הבניין.

תנאי לקבלת הסיוע הינו כי עלות השיפוץ ליחידת דיור הינה בסך של לפחות 5,000 ₪.

גובה המענק שיינתן לא יעלה על סך של 1,000 ₪ ליחידת דיור.

שיפוץ חלקי עם מענק מוגדל – שיפוצים בחדר מדרגות, קומת עמודים, שיקום שבילים, ריצוף, גידור, גינון, תאורה, איטום גגות, לא כולל שיפוץ מעטפת הבניין.

תנאי לקבלת הסיוע הינו כי עלות השיפוץ ליחידת דיור הינה בסך של לפחות 5,000 ₪ וכי הבניין נמצא באזור סטטיסטי 1-4 על פי דירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מצ"ב רשימת הישובים והרחובות הנכללים באזור סטטיסטי 1-4

על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - לחץ לרשימה

גובה המענק שיינתן לא יעלה על סך של  4,000 ₪ ליחידת דיור.

שיפוץ עומק עם מענק רגיל – שיפוץ המתייחס לכל הרכוש המשותף ובכלל זה לפחות ל -3 מהפריטים הבאים: שיפוץ המעטפת הבניין כולל כל הקירות החיצוניים (מעטפת בניין), תשתית לובי, חדרי מדרגות, צבע, סיוד ואיטום גג. 

תנאי לזכאות לסיוע לשיפוץ עומק הוא כי עלות השיפוץ ליחידת דיור הינה בסך של 30,000 ₪ לפחות.

גובה המענק שיינתן לא יעלה על סך של  5,000 ₪ ליחידת דיור.

ועד בית רשאי לקבל סיוע רק בגין אחד מסוגי השיפוץ.

התקציב לתוכנית מוגבל ולכן עם תום ההרשמה יבצע משרד הבינוי והשיכון מיון של כל הבקשות תוך מתן עדיפות למאפיינים סוציו כלכליים ואחרים.

וועד בית שיקבל אישור זכאות לסיוע לשיפוץ חלקי (עם מענק רגיל או מענק מוגדל) או שיפוץ עומק, יידרש להציג התארגנות כספית והסכם חתום עם קבלן בתוך חודשיים ממועד קבלת האישור.

לא עמד ועד הבניין במועד שנקבעו להתארגנות, תישלל ממנו הזכאות לקבלת סיוע במימון עלויות השיפוץ והמשרד יהא רשאי להעבירה, על פי שיקול דעתו לבאים בתור מבין הזכאים לסיוע.

כל הבקשות לקבלת המענקים יוגשו לאגודה לתרבות הדיור, בכתב, באמצעות סניפי האגודה הפרוסים ברשויות המקומיות ברחבי הארץ.

הכתובות והטלפונים של סניפי ומחוזות האגודה מרוכזים באתר האגודה, כמו כן ניתן לקבל אינפורמציה גם באמצעות מוקד שירות הלקוחות של האגודה בטלפון 8484* (מכל טלפון).

בקשות לקבלת אישורי זכאות למענקים ניתן להגיש החל מתאריך 16.12.2018 ועד לתאריך 16.02.2019

במהלך ההיערכות האגודה לתרבות הדיור תסביר ותמסור מידע לוועדי הבתים בכל הקשור בזכאות לקבלת הסיוע, מסלולי הסיוע קריטריונים לקביעת שיעור הסיוע, הכול בהתאם לנהלים ולהוראות משרד הבינוי והשיכון.

פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד ואין באמור בו כדי לחייב את משרד הבינוי והשיכון ו/או את האגודה לתרבות הדיור בכל צורה שהיא.

 

                                                                                                                                                                                                     בברכה, ראובן צדוק - מנכ"ל האגודה לתרבות הדיור