שאלות ותשובות - שו"ת

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

בבית משותף מעלית התקלקלה

ש
בבית משותף התקלקלה המעלית. האסיפה הכללית של בעלי הדירות החליטה ברוב קולות להיענות לדרישתם של הדיירים מהדירות התחתונות שלא לתקן את המעלית, מה על הדיירים מהדירות העליונות לעשות?
ת
החלטה אשר שוללת מבעלי הדירות שירות מן השירותים שהם רשאים לסמוך עליהם, שעה שרכשו את דירתם באותו בית משותף, היא החלטה המשנה את זכויותיהם של בעלי הדירה ואין לה כל תוקף. הם רשאים, בנסיבות אלה, לדרוש מהנציגות הבית שתתקן את המעלית ותחייב בהוצאות את כל בעלי הדירות. אם הנציגות מסרבת, יכול בעל הדירה להגיש תביעה לצו עשה בפני המפקח/ת על רישום המקרקעין אשר יכריע בעניין.

עמודים