מכרזים

מכרזים פעילים

קול קורא להקמת מאגר קבלני מסגרת לביצוע עבודות שיפוצים בבתים משותפים.

מפרט טכני סטנדרטי לשיפוץ בתים.

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, יום ה', 14.12.2017, שעה 12:00.

המועד האחרון להגשת הצעות לקול קורא, יום ה', 22.12.2017, בשעה 12:00.

את הבקשה להיכלל במאגר, בצירוף כל המסמכים, יש להגיש ידנית לתיבת המכרזים במשרדי האגודה לתרבות הדיור, בשד' העצמאות 40, יהוד, בניין טופ רסקו, קומה 5.

קבלנים אשר יוחלט על הכללתם במאגר הקבלנים של האגודה, יידרשו להפקיד בידי האגודה, בתוך שבעה (7) ימים מן המועד בו יקבלו לידיהם את הודעת האגודה על הכללתם במאגר, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי לטובת האגודה לתרבות הדיור, על סך 30,000 ₪ חתומה כדין בנוסח נספח ח' לקול קורא.

מכרזים לא פעילים

מכרז פומבי מס' 01/2016 - מתן כיסוי ביטוחי ושירותי ביטוח שוטפים לנציגות הבית המשותף, חברי נציגות הבית המשותף ולבעלי הדירות בבית המשותף, החברים באגודה לתרבות הדיור.