תשלומי ועד בית ותשלום בגין שיפוץ מעלית

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

האם קיומו של עסק בתוך דירת מגורים (חדר בדירה המשמש לעסק) משפיע על תחשיב תשלום דמי וועד הבית וההשתתפות בשיפוץ מעלית או שאין כלך משמעות והתשלוםפ יחושב על פי החוק והתקנות בהתאם לשטח הרצפה של הדירה והחלקים הצמודים?

tarbut
תשלומי ועד בית ותשלום בגין שיפוץ מעלית

על פי הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשלום בגין הוצאות החזקת הרכוש המשותף מתחלק בין דיירי הבית המשותף, עפ"י גודל הדירה, דבר הנקבע לפי שטח הרצפה של הדירה ביחס לכלל שטחי רצפות כל הדירות בבית המשותף, אלא אם נקבע בתקנון הבית שיעור השתתפות אחר.

דהיינו, יש לחשב את שטח הדירות על פי המדידה הרשומה בלשכת רישום המקרקעין, דהיינו יש להוציא נסח טאבו ועל פי האמור בו לפעול.

דעתנו המקצועית, אשר עולה בקנה אחד עם הספרות והפסיקה העדכנית, הינה כי: לאור תיקון סעיף 58, הצמדות לרבות מחסנים, חניות, חצרות ומרפסות לא מקורות, לא יילקחו בחשבון לצורך חישוב גובה ההשתתפות בהוצאות החזקת הרכוש המשותף.