פטור מתשלום מסי ועד לחברי הועד

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

שלום רב
מהו הרוב הנדרש כדי לאשר לכל חברי הועד לקבל פטור מתשלום מיסי הועד?

תודה

tarbut
פטור מתשלום לוועד

רק האסיפה הכללית של בעלי הדירות היא המוסמכת לאשר לנציגות שהתמנתה כדין, ברוב בעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם (דהיינו: 66% הסכמה) לשמש כנציגות בשכר. את השכר המגיע ניתן לשלם בדרך של פעולה חשבונאית בתשלום ישיר מהקופה ו/או בדרך של קיזוז מהסכום המגיע מאותו בעל דירה המשמש בתפקיד זה, עבור חלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף.