פעוטון ילדים בבלוק משותף

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

גן בבלוק בדירת קרקע (הדירה קנויה)
הגן פועל כל יום כולל חופשים וחגים בין השעות 18:00-6:30
שמלווה בכי, צרחות ילדים ורעש שמלווה כל שעות הבוקר עד השעה 13:30 בעלת הפעוטון פועלת ללא היתר השכנים. וללא אישור השכנים ובכך זכיותינו להנות מהנכסים שבעלותינו שבשכונה למגורין בלבד נשללת .
כמו כן קיימת בעייה של תפיסת חניות פרטי המכרזות ע"י חוק כפרטיות ע"י רישומם בטאבו. חנייה ע"י ההורים שאוספים את ילדהם .בשטחים שאינם מיועדים לחנייה שמפריעות למכוניות הדיירים בכניסה ביציאה השוטפת, ומסכנת אותנו ואתם כאחד.
הבעיה העיקרית והשוטפת היא הבעיה של ירידת ערך הדירה. וכמו כן השכרת הדירה למגורין בשל הרעש . השאלות 1.מה ניתן לעשות כדי להפסיק את פעילות הגן?

tarbut
פעוטון בבית המשותף

באם הפעלת המשפחתון מתבצעת אכן בשטחים משותפים, כגון גינה משותפת וכיוצ"ב ובעלי הדירות מסרבים להיענות לפניותיכם להפסיק לעשות שימוש בלתי סביר בשטחים משותפים, לרבות שטחי החניה המשותפת המיועדת לבעלי הדירות בלבד, הרי שעומדת לכם הזכות להגיש תביעה מתאימה.

ככלל, ייעודה של דירת מגורים הוא למגורים בהתאם לתוכנית ולהיתר שחלים על המקרקעין. שימוש בדירת מגורים שלא למגורים, למשל לצורך הקמת גן ילדים, נחשב שימוש חורג, שמשמעותו: שימוש השונה במהותו ממה שנקבע בהיתר הבנייה.

חוק התכנון והבנייה קובע כי המעוניין בהיתר לשימוש חורג מחויב להגיש בקשה מתאימה מראש - ולא בדיעבד - לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה של הרשות המקומית.

הצורך בהיתר לשימוש חורג מאפשר לרשות המקומית להסדיר את ההיבטים הציבוריים השונים הכרוכים באותו שימוש. כך למשל, במסגרת בקשה לאישור חורג תוכל הרשות לתת הנחיות ולהטיל מגבלות שונות כדי להקטין את הפגיעה בשכנים.

מדובר במגבלות הקשורות לשעות הפעילות בגן, לשעות היציאה לחצר, לדרכי גישה וחניה, לבטיחות ולעניינים נוספים הקשורים לפעילות הגן.

לאור האמור לעיל, ראשית, עליכם לבדוק בעירייה באגף מינהל ההנדסה/אגף רישוי, באם עסק מסוג משפחתון, דורש רישוי ו/או היתר לשימוש חורג. מומלץ הן לבדוק עם בעל הדירה האם הוא מודע ונתן הסכמתו להשלכות הנובעות מניהול עסק כאמור.

באם כי לא הוגשו תוכניות לבקשה לשימוש חורג לפתיחת עסק, פתיחת עסק מסוג משפחתון אינה חוקית שכן היא עסק זה נפתח ללא רישיון כדין.

במקרה כגון זה, הרשות המקומית היא זו אשר ביכולתה למנוע את פתיחת העסק ולפיכך, התערבות הרשות המקומית הינה הכרחית ונדרשת על מנת לברר מהן זכויותיכם.

כמו-כן, עליכם לבחון האם לבית המשותף ישנו תקנון המוסכם, כלומר האם מופקד תקנון מוסכם בלשכת רישום המקרקעין ובאם ישנו תקנון, עליכם לבחון האם ישנו סעיף בתקנון המתייחס לכך כי הדירות בבנין ישמשו למגורים בלבד, ולצורך שינוי יעוד השימוש בדירה יש צורך לקיים אסיפה כללית ולאשרר שינוי של הסעיף בתקנון המוסכם.