מכרז ביטוחים/הדברות/הכנת תוכנית אסטרטגית

16.07.20

האגודה לתרבות הדיור (ע"ר) מזמינה אתכם להציע הצעות למכרזים הבאים:

מכרז פומבי מס' 03/2020 מתן כיסוי ביטוחי ושירותי ביטוח שוטפים לנציגות הבית המשותף, לחברי נציגות הבית המשותף ולדיירי הבית המשותף החברים באגודה לתרבות הדיור - קישור למכרז.

מכרז פומבי מס' 04/2020 לביצוע עבודות הדברה וריסוס של מזיקים ומכרסמים והרחקת יונים ללקוחות האגודה ברחבי הארץ - קישור למכרז.

 מענה לשאלות הבהרה – מכרז הדברה והרחקת יונים 4-20. - לחץ

הארכת מועד להגשת הצעות מכרז פומבי 03/2020  - למתן כיסוי ביטוחי ושירותי ביטוח שוטפים לנציגות הבית המשותף, לחברי נציגות הבית המשותף ולדיירי הבית המשותף החברים באגודה - לחץ

האגודה לתרבות הדיור (ע"ר) (להלן: "האגודה"), מזמינה בזאת חברות להגיש הצעות להכנת תוכנית אסטרטגית עבור האגודה לתרבות הדיור, והכל כמפורט במסמכי המכרז  ובנספחיו.

 המענה לשאלות הבהרה למכרז אסטרטגיה 5-2020  - לחץ

מכרז פומבי מס' 05/2020 הכנת תוכנית אסטרטגית עבור האגודה לתרבות הדיור - לחץ