קול קורא להרחבת מאגר קבלנים

14.05.20

קול קורא לוועדי בתים לקבלת מענקים לשיפוץ מבנים – הארכת מועד להשלמת מסמכים

 משרד הבינוי והשיכון (להלן: "המשרד") באמצעות האגודה לתרבות הדיור ("להלן: "האגודה") פרסם ביום 04.10.2019 קול קורא לוועדי בתים לקבלת מענקים לביצוע שיפוצים בבניינים משותפים.

בחודש פברואר 2020 שלחה אליכם האגודה הודעה על אישור זכאות לקבלת מענק.

בהתאם לתנאי הקול הקורא, נדרשתם להציג לאגודה בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה על הזכייה, הסכם חתום של ועד הבניין עם קבלן רשום, בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969. ההסכם עם הקבלן יכלול בין היתר, את הסך הכולל של עלות השיפוץ, אבני הדרך לתשלום, וכתבי כמויות. בנוסף, ועד הבית נדרש להציג מסמך הסכמות, לפיו ניתנת הוראה בלתי חוזרת להעביר ישירות לידיו של הקבלן המבצע את המענק שאושר ע"י המשרד, בגין ביצוע עבודות השיפוצים בבית המשותף. וכפי שצוין במסגרת מכתב הזכיה אשר נשלח אליכם בחודש פברואר 2020.

בשל מצב החירום, בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, החליטה ועדת ההיגוי להאריך את  המועד האחרון להשלמת המסמכים  עד ליום 13/07/2020 ועד השעה  14:00.

יובהר, כי ככל שלא יוגשו המסמכים המבוקשים עד המועד הנקוב לעיל, ועדת ההיגוי תהא רשאית לשלול מכם את הזכאות ולהעבירה, על פי שיקול דעתה, למשתתף אחר

http://www.tarbut-hadiur.gov.il/content/20448

לחץ