הודעה בעניין קול-קורא 3 למענקי שיפוצים

12.01.20

קול קורא 3 למענקי שיפוצים

בהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון, הרינו להודיעכם על תיקון לכללי הקול הקורא, לפיו גם בניינים שהחלו בביצוע עבודות השיפוץ בבית המשותף החל מיום 01/01/2020 ואילך, יהיו רשאים להשתתף בהליך הקול-הקורא, וזכאותם תבחן ע"י ועדת ההיגוי במשרד הבינוי והשיכון בהתאם לקריטריונים שפורסמו.

 יובהר כי, התחלת עבודות השיפוץ בבית המשותף והגשת בקשה במסגרת הליך הקול הקורא, כשלעצמן, אינן מבטיחות זכייה בהליך ומתן מענק, ועל כן ביצוע עבודות קודם קבלת הודעה בדבר זכייה בהליך הקול הקורא יהיה באחריותם הבלעדית ובמימון מלא של כלל העבודות ע"י נציגות הבית המשותף. לנציגות הבית המשותף או מי מטעמה לא תהיה כל תביעה ו/או טענה, כספית או אחרת, כלפי משרד הבינוי והשיכון ו/או האגודה לתרבות הדיור והיא תהא מנועה מלהעלות כול טענה, בעניין זה כאמור.