קול קורא לאיתור שותפים לפעילויות חברתיות קהילתיות

11.10.18

האגודה לתרבות הדיור מזמינה בזאת גופים המבקשים לשמש כשותפים לפעילויות חברתיות קהילתיות ולסייע בקידום מטרות האגודה.

האגודה מבקשת לקבל הצעות כאמור, מעמותות בעלות מטרות דומות ויכולת ממשית למימון מלא של הפעילויות שתבוצענה יחדיו.

לבירורים והגשת הצעות יש לפנות באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת lironb@tarbut-hadiur.gov.il, עד ליום 01/11/2018 בשעה 12:00, הצעות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא יתקבלו.