התקנת מעלית

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

שבוע טוב,
חלק מהדיירים מעוניינים להתקין מעלית בבניין משותף בן 3 קומות (11 דירות, כאשר 2 מתוכן הן דירות קרקע).
שאלתי היא, איך נהוג לחלק את עלות התקנת המעלית?
מהו האחוז המקובל עבור כל קומה ?

tarbut
הקמת מעלית

סעיף 59ו (א) לחוק המקרקעין קובע כי בעלי הדירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות ברכוש המשותף רשאים להחליט באסיפה הכללית על התקנת מעלית ברכוש המשותף באם נתקיימו תנאים אלה:

יש לקבל היתר בניה מהרשות המקומית להתקנת המעלית לפי חוק.

יש להתקין את המעלית באופן שלא יהיה בו לגרום פגיעה מהותית בדירות אחרות, או בחלקו, ברכוש המשותף, או בחזות הבניין.

על פי סעיף 59ו(ב) (1) בעלי הדירות המחליטים על הקמת מעלית ישאו בהוצאות התקנתה ורשאים הם להסכים, כי רק מקצתם ישאו בהוצאות כאמור.

לאחר שהותקנה המעלית חייבים כל בעלי הדירות להשתתף בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית, אף אם לא השתתפו בהתקנתה וזאת בהתאם ליחס שבין רצפת כל דירה לבין שטח ריצפת כלל הדירות בבית.