לגבי תשלומי ועד בבנין משותף

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
רז1

1 . בבנין משותף בו דירות בשטחים שונים ובהבדלים משמעותיים משולמים המים בצריכה המשותפת של הבנין המשותף שוה בשוה בין בעלי הדירות . ע"פ סעיף 58 לחוק המקרקעין יבוצעו הפרשי המדידה של הצריכה המשותפת ע"פ שטח רצפה של כל דירה . איך אני כופה על נציגות הבנין להתנהל ע"פ סעיף 58 הנ"ל מבלי שאצטרך לנהל משפטים יקרים ?

2 . בבנין משותף בו דירות בשטחים שונים ובהבדלים משמעותיים , הגדילו חלק מדירות הגן את דירתם לעיתים גם ב 20-30 מ"ר ויותר וחלק אף שברו קיר והרחיבו את דירתם למחסן צמוד שלהם (הכונה כמובן להגדלת שטחים שסגרו אותם עם קירות ) תשלומי הועד החודשיים בבנין גבוהים מאוד למעלה מאלף ש"ח בחודש . כיום מחושב גובה התשלום הנ"ל ע"פ נסח הטאבו שלא משקף את הרחבת הדירות הנ"ל , כאשר ההצמדות כולל המחסנים לא נלקחים כמובן בחשבון . האם זכותי החוקית לדרוש את חישוב תשלומי הועד ע"פ שטח הרצפה האמיתי של הדירות במציאות  ? 

תודה רבה על האנפורמציה 

רז

tarbut
על פי הוראות סעיף 58 לחוק

על פי הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשלום בגין הוצאות החזקת הרכוש המשותף מתחלק בין דיירי הבית המשותף, עפ"י גודל הדירה, דבר הנקבע לפי שטח הרצפה של הדירה ביחס לכלל שטחי רצפות כל הדירות בבית המשותף, אלא אם נקבע בתקנון הבית שיעור השתתפות אחר.

הצמדות לרבות מחסנים, חניות, חצרות ומרפסות לא מקורות, לא יילקחו בחשבון לצורך חישוב גובה ההשתתפות בהוצאות החזקת הרכוש המשותף.

 

באם ישנה אי התאמה בין הרישום בלשכת רישום המקרקעין לבין המצב הקיים בפועל (בין אם בשל שבוצעה הרחבה בדירה וטרם בוצע רישום מחדש בלשכת רישום המקרקעין ובין בשל סיבה אחרת) ניתן לנקוט בגישה של תחשיב לפי האמור בטופס הארנונה שכן הוא משקף את שטח הדירות בפועל.

אין מניעה לקבוע כי חישוב השטחים ייעשה עפ"י רישומם לצורכי החיוב בארנונה הואיל ורישומי הרשויות המקומית מהוות למעשה אמת מידה נכונה, עדכנית ואמינה לגבי שטח הדירות.

גם באם ישנה הסכמה ע"י רוב בעלי הדירות כי שיטת התשלום תבוצע בדרך אחרת מזו הנהוגה בחוק, כגון: תשלום שווה בשווה, המצב החוקי כיום הינו, שדי שאחד מבעלי הדירות מבקש לשלם באופן יחסי לפי שטח רצפת הדירה, כדי שלא ניתן יהיה לחייב אותו בתשלום על פי המצב החוקי הקודם, גם אם יתר בעלי הדירות מסכימים להישאר בשיטת הגבייה אחרת.