שאלות ותשובות - שו"ת

שאלות בנוגע לסרבני תשלום

כיצד מתמודדים עם סרבני תשלום בבית המשותף ?

ש
האם החובה שלם מיסי ועד בית היא חובה על פי חוק ?
ת
סעיף 58 בחוק המקרקעין מחייב מפורשות את כל בעלי הדירות לשאת בהוצאות הדרושות לאחזקת הרכוש המשותף. במידה ובעלי הדירות לא משלמים את חובם לוועד הבית, ניתן יהיה להסתייע בשירותי סניף האגודה המקומי בעיר מגוריכם אשר ישלח מכתב התראה לסרבני התשלום. במידה ויעמדו בסירובם, רשאית נציגות הבית לתבוע את חוב הסרבנים אצל המפקח/ת על רישום המקרקעין, שהינו הסמכות השיפוטית הדנה בסכסוכי שכנים בבתים משותפים. ככל ועדיין הנכם מתמודדים אל מול בעלי דירות סרבני תשלום, במסגרת השרות שמעניקה האגודה לתרבות הדיור, באפשרותכם להסתייע בשירות ייצוג משפטי וכל זאת בתעריף מוזל.

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

חישוב מיסי ועד לעסק

ש
האם חישוב גובה מיסי ועד הבית לחנויות ובתי עסק, מבוצע אחרת מדירת מגורים רגילה?
ת
לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין, בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות לאחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף. סעיף 52 לחוק המקרקעין מגדיר דירה כחדר או תא או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה נפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר. לאור האמור לעיל חלה חובת תשלום מיסי וועד הבית, גם על חנויות שנמצאות בבניין ותשלום ועד הבית נקבע עפ"י שטח הדירה /חנות אלא אם כן נקבע בתקנון אחרת.

עמודים